KT Nut en Vermaak Oostende vzw, gevestigd aan Voorhavenlaan 5/1 8400 Oostende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.nutenvermaakoostende.be

Voorhavenlaan 5/1 8400 Oostende

+32470630343

Katrien Kamler is de Functionaris Gegevensbescherming van KT Nut en Vermaak Oostende vzw. Hij/zij is te bereiken via nutenvermaakoostende@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

KT Nut en Vermaak Oostende vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KT Nut en Vermaak Oostende vzw verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nutenvermaakoostende@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KT Nut en Vermaak Oostende vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

KT Nut en Vermaak Oostende vzw maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KT Nut en Vermaak Oostende vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot herroeping door de houder van de persoonsgegevens d.m.v. een e-mail, een brief of een telefonische oproep.

Delen van persoonsgegevens met derden

KT Nut en Vermaak Oostende vzw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KT Nut en Vermaak Oostende vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nutenvermaakoostende@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. KT Nut en Vermaak Oostende vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. KT Nut en Vermaak Oostende vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommissie.be/klacht.html#:~:text=Heeft%20u%20een%20klacht%3F,de%20gegevensbeschermingsautoriteit%20ter%20beschikking%20stellen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KT Nut en Vermaak Oostende vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nutenvermaakoostende@gmail.com